Allgemeine Beförderungsbedingungen –  für Passagiere und Veranstalter der Fahrten der ROSENBERGER LIPNO LINE s.r.o.

Všeobecné přepravní podmínky lodní dopravy
na přehradní nádrži Lipno
Obchodní společnost ROSENBERGER – Lipno – Line, spol. s r.o. (dále jen "dopravce") přepravuje osoby, osoby s jednostopými dopravními prostředky a zavazadla pouze podle následujících přepravních podmínek. Pokud dojde k přepravě loděmi jiného dopravce, řídí se tato část přepravy platným občanským zákoníkem.
1. Uzavření přepravní smlouvy
a) Při předchozí objednávce cestujícím nebo organizátorem cesty:
Přihláškou cestující nebo organizátor cesty společnosti ROSENBERGER LIPNO LINE závazně nabízí uzavření přepravní smlouvy. Přihláška může být podána ústně, telefonicky, faxem, emailem, online rezervačním systémem nebo písemně. Objednávka je podána přihlašovatelem současně pro všechny účastníky uvedené v objednávce. K realizaci přepravní smlouvy dochází teprve přijetím smlouvy ze strany dopravce. V případě, že cestující či organizátor přepravy bude během přepravy potřebovat zvláštní péči nebo pomoc, je povinen na tuto skutečnost upozornit dopravce již při objednávce.
b) Bez předchozí objednávky - vstupem na loď:
K uzavření smlouvy o přepravě mezi cestujícími v pravidelné linkové přepravě či bez předchozího objednání a dopravcem dochází vždy již vstupem cestujícího na loď, a to na základě výzvy či pokynu zaměstnanců dopravce. Skutečnost, kdy došlo k prodeji jízdenky dopravcem cestujícímu, není pro uzavření smlouvy rozhodná.
2. Úhrada jízdného
Cena za cestu lodí je při předchozích objednávkách splatná 30 dní před odjezdem, v případě kratších lhůt do pěti pracovních dnů, nejpozději však den před plánovaným odjezdem. Cestující pravidelného linkového spoje a cestující bez předchozí objednávky jsou povinni zaplatit předepsané jízdné na palubě lodi. Každý cestující je povinen opatřit si platnou jízdenku, kterou je povinen se až do skončení přepravy na požádání oprávněné osoby prokázat. V případě, že cestující zakoupil jízdenku pravidelného linkového spoje předem, je povinen se touto jízdenkou prokázat již na nástupní mole. Cestující, který se při kontrole neprokáže platným jízdním dokladem, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši čtyřnásobku nejvyššího tarifu za přepravu jednotlivých osob.
3. Cestovní předpisy
Osoby přepravující jednostopé dopravní prostředky( jízdní kola) a dětské kočárky jsou v případě přepravy na základě předchozí objednávky povinni být připraveni k nalodění minimálně 15 minut před vyplutím lodě. V případě pravidelné linkové přepravy jsou povinni být připraveni k přepravě 10 minut před vyplutím lodě. V případě pravidelného linkového spoje není z důvodu kapacity zaručen nárok na přepravu jednostopého dopravního prostředku. Jednostopá vozidla (jízdní kola a dětské kočárky) se na lodích ukládají na místech k tomu určených, a to vně kajut či jiných uzavřených lodních prostor.
Při ukládání jednostopých dopravních prostředků a dětských kočárků je cestující povinen dbát pokynů pracovníků dopravce a zároveň postupovat tak, aby nezpůsobil škodu na zařízení lodi či dopravním prostředku jiného cestujícího. V případě, že cestující poruší pokyn pracovníka dopravce, zodpovídá cestující za takto způsobenou škodu.
Během plavby není dovoleno nastupovat na přepravované dopravní prostředky popř. do prostor určených k přepravě těchto dopravních prostředků.
Cestujícím je výslovně zakázáno vstupovat na kapitánský můstek, do strojovny nebo ostatních pro cestující uzavřených prostor. Cestující sám zodpovídá za dodržování příslušných právních předpisů upravujících technický stav přepravovaného dopravního prostředku a též za dodržování příslušných právních předpisů ohledně své osoby, zavazadel a vozidla.
Cestující zodpovídá za všechny škody způsobené nedodržením právních předpisů, těchto všeobecných přepravních podmínek a pokynů pracovníků dopravce, s výjimkou těch, ke kterým došlo na základě nesprávných pokynů pracovníků dopravce.
4. Zavazadla a nebezpečné zboží, zvířata, nálezy
Běžná zavazadla, tj. o rozměrech nepřekračujících rozměry 50x30x20 cm, se považují za příruční zavazadla. Za příruční zavazadla se též považují zavazadla, která se nacházejí připevněná na jednostopých dopravních prostředcích.
Příruční zavazadla jsou přepravována zdarma.
Cestující je povinen mít po dobu přepravy příruční zavazadlo u sebe popřípadě na jiném vhodném a k tomu dopravcem určeném místě. V případě porušení této povinnosti zodpovídá cestující za každou vzniklou škodu. Za jiná než běžná zavazadla (o rozměru větším než 50x30x20 cm), jiné zboží a za psa je cestující povinen uhradit jízdné dle platného sazebníku dopravce.
Je výslovně zakázáno přepravovat výbušné, vznětlivé či jinak nebezpečné náklady. Střelné zbraně a střelivo, a to pouze v zajištěném stavu, je dovoleno mít po dobu přepravy pouze úředně oprávněným osobám. Cestující, který poruší tento zákaz nebo který nevyhoví výzvě kapitána k předložení zavazadla ke kontrole, může být kapitánem lodi okamžitě vyloučen z další přepravy.
Rovněž jest zakázáno přepravovat zboží nebo zvířata, jejichž pach, velikost nebo pohled na ně obtěžuje ostatní cestující nebo která jsou nevhodná pro přepravu z jiných důvodů. O vhodnosti k transportu rozhoduje vždy kapitán lodi. Psi popřípadě jiná zvířata, která nejsou jinak zajištěna (např. v přepravkách) musí mít po
celou dobu přepravy na náhubek a být na zajištěny na tzv. krátkém vodítku; ostatní zvířata musí být bezpečně zajištěna. O správném zajištění rozhoduje vždy kapitán lodi.
Při přepravě jednostopých dopravních prostředků (jízdních kol) a dětských kočárků neručí dopravce za škody, které vyplývají z mimořádné konstrukce těchto dopravních prostředků nebo zvláštností jejich příslušenství nebo jejich nedostatečného upevnění.
Při zvýšeném počtu cestujících může kapitán lodi vyloučit z přepravy dětské kočárky, které není možné složit; kočárky musí být vždy uloženy dle pokynů posádky.
Nalezené či ztracené věci, o které se majitel po skončení přepravy nejpozději do 14 dnů u dopravce nepřihlásí, budou dopravcem odevzdány do úschovy na Obecním úřadu v Lipně nad Vltavou, který s nimi dále bude nakládat dle příslušných právních předpisů.
5. Změny cen
Dopravce je oprávněn nejpozději 21 dní před zahájením cesty k jednostranné změně dohodnutých cen, a to z důvodů, které nebylo možné při uzavírání smlouvy předem předpokládat. Těmito důvody jsou zejména změna cen pohonných hmot, správních či jiných poplatků, a to pouze v případě, že mezi doručením potvrzení o objednávce a předpokládaným nástupem cesty je časový rozdíl větší než 3 měsíce. Dopravce je toliko oprávněn cenu přepravy zvýšit o zvýšené náklady. Dojde-li takto ke zvýšení ceny přepravy, které bude vyšší než 10 % původní ceny, je objednávající oprávněn do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zvýšení ceny bezplatně odstoupit od uzavřené přepravní smlouvy.
6. Odstoupení od uzavřené smlouvy o přepravě uzavřené předem a změna smlouvy
Objednavatel může předem objednanou přepravu před započetím přepravy kdykoliv zrušit, tj. odstoupit od uzavřené smlouvy o přepravě. Odstoupení od smlouvy musí být přepravci oznámeno vždy písemně (za písemné odstoupení od smlouvy se považuje též faxová zpráva či zpráva elektronickou poštou). Odstoupení od smlouvy o přepravě nabývá účinnosti dnem doručení písemného odstoupení od smlouvy přepravci.
V případě odstoupení od smlouvy objednavatelem je objednavatel povinen zaplatit stornopoplatek, jehož výše se určuje takto:
a) V případě předem objednané skupinové přepravy více než 10 (deseti) osob:
od 27. dne do 15. dne před objednanou přepravou 10 % z celkové dohodnuté ceny přepravy,
od 14. dne do 8. dne před objednanou přepravou 30 % z celkové dohodnuté ceny přepravy,
od 7. dne do 3. dne před objednanou přepravou 50 % z celkové dohodnuté ceny přepravy,
od 2. dne před odjezdem a při nenastoupení cesty 100 % celkové dohodnuté ceny přepravy,
b) V případě předem objednané skupinové přepravy méně než 10 (deseti) osob:
od 7. dne do 2. dne před objednanou přepravou 30 % z celkové dohodnuté ceny přepravy,
od 1. dne před odjezdem a při nenastoupení cesty 80 % z celkové ceny přepravy za každou osobu.
Při přepravě, která je součástí balíčku služeb poskytovaných dopravcem (např. nájem apartmánů u ROSENBERGER LIPNO LINE, jehož součástí je též jízda na lodi) platí zvláštní stornovací podmínky.
7. Náhrady
Za odcizené a ztracené cestovní doklady nebo doklady motorových vozidel či obdobné listiny dopravce nezodpovídá. Za škody vzniké na jízdních kolech a dětských kočárcích, taktéž dopravce nezodpovídá.
Všechny nároky na náhradu škody podléhají promlčecí lhůtě podle příslušných právních předpisů.
8. Zrušení a výpověď dopravcem.
Dopravce může odstoupit od přepravní smlouvy nebo nepřipustit cestujícího k přepravě nebo cestujícího z přepravy vyloučit, a to kdykoliv (před nástupem či v průběhu přepravy), jestliže cestující:
- je odkázán na doprovod, avšak cestuje bez tohoto doprovodu a mohl by tak ohrozit své zdraví či bezpečnost, popřípadě by takto mohl ohrozit zdraví či bezpečnost ostatních cestujících,
- při objednávce či zakoupení jízdenky uvedl nesprávné či neúplné údaje,
- trvale i přes napomenutí obsluhy lodi obtěžuje nebo ruší průběh plavby či ostatní cestující,
- je pod vlivem alkoholu či jiných omamných či psychotropních látek,
- jinak porušuje přepravní podmínky v takové míře, že je ohroženo zdraví nebo bezpečnost ostatních cestujících nebo posádky lodi.
O nepřipuštění k přepravě či o vyloučení z přepravy rozhoduje vždy kapitán lodi nebo jeho zástupce.
Je-li cestující z těchto důvodů nepřipuštěn k přepravě nebo z přepravy vyloučen, nemá cestující nárok na vrácení jízdného.
Dopravce může též od smlouvy odstoupit až do nástupu cesty v případě že uskutečnění přepravy bude znemožněno z důvodů vyšší moci. Těmito důvody se rozumí zejména požár, technická závada přístavního zařízení, nepříznivé povětrnostní a vodní podmínky, radioaktivní zamoření, úřední zásahy, stávka, epidemie nebo havárie.
O zrušení přepravy bude cestující bezodkladně vyrozuměn, a to až dva týdny před uskutečněním přepravy, pokud by povinnost uskutečnit plavbu znamenala pro dopravce nebo cestující za podmínek shora uvedených značné bezpečností riziko.
To neplatí v případě, že dopravce zodpovídá za okolnosti vedoucí k této situaci. Při zrušení cesty v těchto případech náleží cestujícímu odstupné při předem uzavřené smlouvě o přepravě ve výši zaplacené zálohy.
9. Způsob a trasa přepravy, změna jízdního řádu
Lodě dopravce mohou být i v průběhu přepravy vlečeny, mohou vléci též jiné lodě nebo čluny nebo těmto pomáhat. Dále mohou tyto lodě být použity k záchraně života nebo majetku. V případě, že nastanou z důvodu vyšší moci (podle čl. 8) takové skutečnosti (zejména změna povětrnostních podmínek), že bylo ohroženo zdraví či bezpečnosti osob, je dopravce oprávněn změnit jízdní řád či trasu. Dopravce je v takovém případě oprávněn též přerušit jízdu či zrušit jízdu mimo přístav (přistát zakotvit mimo přístav) s převzatými náklady a cestujícími a v případě nutnosti vykládat mimo přístav.
V těchto uvedených případech dochází ke splnění přepravní smlouvy a cestující nemá právo na vrácení jízdného či jeho slevu.
10. Povinnost cestujícího ke spolupráci a oznámení
Cestující je povinen spolupracovat v rozsahu své občanskoprávní odpovědnosti a zejména zabránit případným škodám a těmto škodám předcházet.
11. Ručení dopravce a pojištění
Pokud není zvláštní úpravou podle čl. 11. písm. b) těchto podmínek uvedeno jinak nebo pokud tak nestanoví obecně závazný právní předpis, platí následující všeobecná ustanovení.
a) všeobecné ručení:
Dopravce neručí za škody, které cestujícímu vznikly před vstupem na loď a po opuštění lodi. Vstup do přístavního areálu, zejména na místa určená pro nástup a výstup osob včetně všech schodů je dovolen pouze po předchozí výzvě personálu lodě, popřípadě dalších k tomu oprávněných zaměstnanců dopravce. Osvobození od ručení a omezení ručení obsažené v těchto přepravních podmínkách platí vůči všem nárokům na náhradu škody, bez ohledu na to, jestli mohou být vyvozeny z přepravní smlouvy, nebo z jiného právního základu.
b) Zvláštní ustanovení:
Dopravce je pojištěn a zodpovídá za škodu v rozsahu příslušných právních předpisů upravujících provoz na vnitrozemských vodních cestách a též podle příslušených právních předpisů.
12. Pojištění cestujících
K zabránění jakéhokoli rizika s poukázáním na tyto přepravní podmínky se cestujícím doporučuje uzavření odpovídajícího cestovního pojištění.
13. Velká havárie
Cestující nemá nárok na náhradu škody při velké havárii
14. Neplatnost některých ustanoveni
Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení těchto Všeobecných přepravních podmínek neplatnými, platnost zbylých ustanovení tímto není dotčena.
15. Příslušný soud, použité právo
Při případném sporu platí vždy právo soudu žalovaného. Před případným soudním řízením se obě strany sporu zavazují k jednání o smírném vyřešení sporu.
V případě závazné, předem provedené objednávky, platí vždy podle § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., nebo pozdějších zákonů, které by tento nahrazovaly, a tyto podmínky.
Vstup v platnost vývěskou z 10.3.2012

© 2020 ROSENBERGER - Lipno -Line sro, IČO 46680063, DIČ CZ46680063

spol. zapsaná v NEBO KS Č.Budějovice, C1583. Tel .: +420602403364